Statut KK Cerknica

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB2 in 21/18 ZNOrg) je zbor članov Košarkarskega kluba Cerknica na seji dne 01.06.2019 sprejel

S T A T U T
KOŠARKARSKEGA KLUBA CERKNICA

 

(PDF verzija)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je Košarkarski klub Cerknica (v nadaljevanju: Klub). Sedež kluba je v Cerknici.

2. člen

Klub je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, igralcev in ljubiteljev košarke, ki združuje, vključuje ter povezuje članstvo in deluje v splošnem družbenem  interesu na področju športa.

Klub opravlja tudi pridobitno dejavnost, kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti.

3. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

4.člen

Klub lahko sodeluje s Košarkarsko zvezo Slovenije, Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez  in drugimi športnimi asociacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.

 

5. člen

Klub ima svoj pečat in znak.

Pečat kluba je okrogle oblike. V pečatu je velika črka C. V sredini te črke je košarkarski koš s košarkarsko žogo, v zgornjem delu te črke je napis »košarkarski klub«, v spodnjem delu pa napis »Cerknica«.

Znak je okrogle oblike. V znaku je velika črka C zelene barve, v njej pa je košarkarski koš, v košu pa oranžna košarkarska žoga. V črki C je v zgornjem delu napis »košarkarski klub«, v spodnjem pa »Cerknica«. Napis je rumene barve.

 

II. NAMEN IN CILJI KLUBA

 

6. člen

Namen kluba je spodbujati športno dejavnost na področju košarke in s tem prispevati k razvoju športa v občini Cerknica in  Republiki Sloveniji s tem, da:

 • spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih,

 • deluje po načelu enakopravnosti vseh članov,

 • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v klubu,

 • razvija množičnost in popularizacijo košarke, zlasti na področjih športa mladine in športne rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega  časa,

 • pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa,

 • razvija in krepi stike s športnimi organizacijami v drugih občinah, republiki,  sosednjih deželah, v tujini ter slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, predvsem na področju košarke,

 • skrbi za kakovostno rast igre košarke pri vseh ekipah in selekcijah kluba.

7. člen

Namen in cilje uresničuje s tem, da:

 • prireja in organizira tekmovanja ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo košarkarske in druge športne organizacije,

 • spremlja razvoj košarke, ugotavlja in predlaga ukrepe za rešitev vprašanj na področju košarke,

 • daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športne aktivnosti,

 • na področju košarke, ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij,

 • oblikuje letne in večletne načrte dela na področju košarke,

 • sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki rešujejo vprašanja s področja športa,

 • skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj košarke in omogočajo tudi,

 • doseganje vrhunskih športnih rezultatov,

 • skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih članov v društvu,

 • skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za lastne potrebe,

 • organizira, usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost,

 • skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev s katerimi upravlja,

 • razpisuje, organizira in izvaja samostojno občinska šolska in druga športna tekmovanja v košarki in  druge prireditve,

 • samostojno in v sodelovanju z drugimi organizacijami in posamezniki izvaja pridobitno,

 • dejavnost in sicer kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti.

 

 

III. ORGANIZIRANOST KLUBA

8. člen

Član kluba lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati z nalogami in nameni društva, ki sprejme ta statut in v ta namen poda pisno pristopno izjavo upravnemu odboru, v kateri izrazi željo postati član kluba. Z izjavo se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili kluba ter plačal članarino. O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor.

Članstvo v klubu je prostovoljno.

Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovo včlanitvijo podati pisno soglasje.

Klub ima redne in častne člane. Častni član kluba lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj in napredek kluba. Častnega člana na predlog kateregakoli člana kluba imenuje upravni odbor, ki mu glede tega podeli tudi posebno listino.

Evidenco članov kluba vodi tajnik.

9. člen

 Pravice in dolžnosti članov kluba so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba

 • da sodelujejo pri delu organov kluba in predlagajo obravnavo vprašanj, ki se nanašajo na delo kluba in njenih organov,

 • da predlagajo svoja stališča in sklepe,

 • da glede na dosežene uspehe sodelujejo na internih tekmovanjih in drugih prireditvah kluba, športnih manifestacijah in zastopajo klub na tekmovanjih,

 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v klubu ter za dosežene uspehe,

 • da spoštujejo odločbe in sklepe organov kluba,

 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba,

 • da se izpopolnjujejo v košarki ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,

 • da redno plačujejo članarino,

 • da skrbijo za opremo in druga sredstva v klubu.

Mladoletni člani kluba imajo pravice in dolžnosti, kakor so opredeljene v prejšnjem odstavku, razen pravice voliti in biti voljeni v organe kluba.

Častni člani kluba imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali člani kluba, ni pa jim treba plačevati članarine.

10. člen

Članstvo v klubu preneha:

 • z izstopom

 • s črtanjem

 • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije kluba

 • s smrtjo

11. člen

Član izstopi iz kluba prostovoljno, kadar poda organu kluba pisno izjavo o odstopu.

Člana se črta iz kluba, če ne plačuje članarine v času zadnjih dveh let.

Člana se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v 9. členu statuta, če ravna v nasprotju z določbami 7. člena statuta in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.

12. člen

Klub sodeluje z drugimi organi in organizacijami preko predsednika, podpredsednika, tajnika kluba ali drugih predstavnikov. Njihove pravice in dolžnosti so:

 • zastopanje stališč kluba v teh organih in organizacijah,

 • prejem vseh potrebnih informacij in stališč ustreznih organov kluba za uspešno opravljanje

 • svoje predstavniške funkcije,

 • poročati klubu o sprejetih sklepih in stališčih ter o svojem delu.

IV. ORGANI KLUBA

 

13. člen

Organi kluba so:

 • zbor članov,

 • upravni odbor,

 • nadzorni odbor,

 • disciplinska komisija.

Mandat vseh članov organov kluba traja 2 leti, lahko pa so ponovno izvoljeni, razen članov nadzornega odbora.

14. člen

 Zbor članov je najvišji organ in voli druge organe kluba. Sestavljajo ga vsi člani kluba

Zbor članov v svoji pristojnosti odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev in nalog kluba predvsem pa:

 • sprejema letni in večletne načrte dela in letne finančne načrte ter spremlja njihovo uresničevanje,

 • razpravlja in sklepa o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora,

 • sprejema poročila o uresničevanju programa dela in o zaključnem računu,

 • sprejema in spreminja statut kluba,

 • določa višino članarine,

 • voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora kluba ter člane nadzornega odbora in disciplinske komisije,

 • imenuje tajnika kluba,

 • odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,

 • odloča o prenehanju in združitvi kluba,

 • odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora ali odločbam disciplinske komisije,

 • odloča o naslovu sedeža društva,

 • opravlja druge dogovorjene naloge.

15. člen

 Volitve organov kluba so javne. Zbor članov pa lahko sprejme sklep, da so volitve tudi tajne.

16. člen

 Zbor članov se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Zbor članov se sestaja na redni, lahko pa tudi izredni seji.

Zbor članov na izredni seji lahko sklepa samo o stvari oziroma vprašanju, za katero je bil sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni zbor članov predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.

17. člen

Zbor članov je sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj polovica vseh članov. Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih vsaj dvajset članov.

18. člen

 Zbor članov svoje odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov, razen v primerih, ko odloča o statutu ali o prenehanju delovanja kluba, ko je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov.

 

19. člen

Sejo zbora članov sklicuje predsednik kluba po lastni presoji ali na predlog:

 • upravnega odbora,

 • ene tretjine članov kluba,

 • nadzornega odbora.

Sklic zbora članov mora biti objavljen vsaj 7 dni pred dnevom, za katerega je sklican.

 

20. člen

Predsednik mora sklicati sejo zbora članov v tridesetih dneh od prejema pismenega predloga za sklic. Če tega ne stori, lahko skliče sejo zbora članov predlagatelj.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.

21. člen

 UPRAVNI ODBOR, je izvršilni organ zbora članov, ki vodi delo kluba med dvema zboroma članov po programu in sklepih sprejetih na zboru članov.

Naloge, ki jih opravlja so naslednje :

 • uresničuje sklepe zbora članov,

 • spremlja in izvaja uresničevanje načrta dela in finančnega načrta,

 • obravnava letne in večletne načrte dela kluba, pripravlja gradiva za seje zbora članov

 • imenuje in razrešuje predsednike in člane stalnih in začasnih delovnih teles (komisij),

 • odloča o sprejemu članov v članstvo kluba,

 • imenuje častne člane,

 • poroča zboru članov o svojem delu,

 • sprejema akte kluba, ki jih po tem statutu ne sprejema zbor članov kluba,

 • imenuje predstavnike kluba v druge športne organe,

 • skrbi za materialno in finančno poslovanje, ter za sredstva kluba,

 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog iz in 7. člena tega statuta

 • opravlja vse druge zadeve za katere ga pooblasti zbor članov.

22. člen

Upravni odbor ima predsednika, podpredsednika, tajnika in 4 člane, ki jih izvoli zbor članov, kateremu so tudi odgovorni.

23. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo:

 • tretjine članov upravnega odbora,

 • nadzornega odbora.

24. člen

 Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih najmanj polovica članov. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov upravnega odbora.

25. člen

Upravni odbor ima lahko stalna ali občasna delovna telesa (komisije), ki štejejo od 3 do 7 članov in jih upravni odbor imenuje iz vrst članov kluba.

Stalna in občasna delovna telesa, ki obravnavajo problematiko na svojem področju, predlagajo upravnemu odboru gradiva in programe za svoje področje dejavnosti in opravljajo naloge v skladu z danimi pooblastili upravnega odbora.

26. člen

Mandat predsednika kluba, podpredsednika, tajnika in članov upravnega odbora traja dve leti, lahko pa so ponovno izvoljeni.

  

27. člen

PREDSEDNIK KLUBA je zakoniti zastopnik kluba, opravlja pa predvsem naslednje naloge:

 • skrbi za zakonito in pravilno poslovanje kluba,

 • sklicuje in vodi seje zbora članov kluba,

 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora kluba,

 • zastopa klub pred tretjimi osebami,

 • podpisuje akte in sklepe zbora članov kluba in upravnega odbora kluba,

 • spremlja uresničevanje sklepov upravnega odbora in zbora članov kluba,

 • predlaga dnevni red in sodeluje pri pripravi gradiva za seje zbora članov,

 • predsednik kluba je hkrati predsednik upravnega odbora,

 • opravlja druge naloge, ki mu jih poveri zbor članov.

Predsednik kluba je za svoje delo odgovoren zboru članov in upravnemu odboru kluba. V primeru odsotnosti ga nadomešča podpredsednik kluba.

28. člen

TAJNIK kluba – imenuje ga zbor članov kluba za dobo 2 let in je lahko ponovno imenovan.

Tajnik kluba je član upravnega odbora kluba, za katerega opravlja strokovno tehnična in administrativna dela.

Tajnik kluba  je za svoje delo odgovoren zboru članov in upravnemu odboru kluba.

29. člen

Tajnik kluba opravlja predvsem naslednje naloge:

 • skrbi za zakonito in pravilno poslovanje kluba,

 • je odgovoren za pravočasno pripravo gradiv za seje zbora članov in upravnega odbora kluba

 • ter izvrševanje sprejetih sklepov,

 • opravlja tehnično-administrativna dela ter koordinira delo med organi in člani društva,

 • opravlja druge naloge, ki mu jih določi zbor članov, upravni odbor in predsednik kluba.

30. člen

NADZORNI ODBOR – člane nadzornega odbora voli zbor članov. Sestavljajo ga trije člani. Člani med seboj izvolijo predsednika. Mandat članov traja dve leti in ne morejo biti izvoljeni dvakrat zapored.

Nadzorni odbor nadzoruje uresničevanje statutarnih določil in drugih splošnih aktov kluba, sklepov zbora kluba, odgovorno in gospodarno uporabo sredstev, delo organov kluba ter materialno in finančno poslovanje kluba.

O svojih ugotovitvah vsaj enkrat letno poroča zboru članov kluba, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh članov.

Predsednika nadzornega odbora se vabi na vse seje organov kluba. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora, lahko pa sodelujejo na sejah upravnega odbora brez možnosti odločanja.

31. člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA – člane disciplinske komisije voli zbor članov. Sestavljajo jo trije člani. Člani med seboj izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe.

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določila Zakona o kazenskem postopku.

32. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so:

 • kršitve določb statuta,

 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,

 • ne izvrševanje sklepov organov kluba,

 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

33. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po postopku izreče disciplinska komisija so:

 • opomin,

 • javni opomin,

 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov kluba kot drugostopenjski organ.

V. PREMOŽENJE IN FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

34. člen

Premoženje kluba sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih klub pridobi iz proračunskih – javnih sredstev, s članarino, volili, prispevki, darili, s prispevki donatorjev, sponzorstvom, z opravljanjem dejavnosti kluba in iz drugih virov, njene nepremične in premične stvari ter materialne pravice. Sredstva se lahko uporabljajo izključno v namene za katere so bila dodeljena.

Finančno poslovanje kluba se odvija preko TR računa pri izbrani banki .

Klub vodi in izkazuje finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva in Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju kluba.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik ali tajnik kluba. Odsotnost enega od njiju, lahko nadomesti podpredsednik kluba ali  druga pooblaščena oseba – član upravnega odbora kluba.

Za vodenje finančno materialnega poslovanja kluba, lahko klub sklene ustrezen dogovor z Občino Cerknica ali drugim usposobljenim subjektom za opravljanje te dejavnosti.

Pridobljena sredstva iz naslova pridobitne dejavnosti kluba, ter morebitni presežki prihodkov nad odhodki se morajo porabiti za izvajanje nepridobitne dejavnosti kluba.

Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

V primeru prenehanja kluba na podlagi sklepa občnega zbora, je klub predhodno dolžan poravnati vse obveznosti, proračunska sredstva vrniti proračunu, v sklepu pa mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese morebitno premoženje kluba. Če sklepa zbora članov ni, preide premoženje na Občino Cerknica.

35. člen

Klub za pridobivanje sredstev za svoje delovanje opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki so povezane z nameni in nalogami kluba v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje, in sicer z izvajanjem pridobitne dejavnosti:

 • G 47.890 Druga trgovina na drobno na stojnicah z drugim blagom (prodaja ročnih izdelkov, spominkov, voščilnic, koledarjev…, na društvenih dogodkih)

 • I 56.290 Druga oskrba z jedmi (priprava in postrežba hrane za svoje člane in na dogodkih, ki jih organizira društvo)

 • I 56.300 Strežba pijač (prodaja pijače za svoje člane in na dogodkih, ki jih organizira društvo)

 • M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora (na dogodkih, ki jih organizira društvo)

 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

 • Q 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (v okviru dogodkov društva)

 • R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (srečelov)

 • R 93.190 Druge športne dejavnosti

 • R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (pohodi, družabna tekmovanja,…, ki jih organizira društvo)

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka klub opravlja kot pridobitne dejavnosti, in sicer le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Klub mora prihodke, ki jih ustvari z izvajanjem pridobitne dejavnosti, v celoti porabiti za doseganje namenov in osnovnih nalog kluba, v skladu s pravili.

36. člen

O porabi sredstev, ki jih klubu dodeli Občina Cerknica za izvedbo letnega programa športa, mora klub poročati Občini Cerknica.

37. člen

Pridobivanje, odtujevanje, obremenjevanje in zamenjava nepremičnega premoženja kluba se sme opraviti samo s sklepom zbora članov kluba, premičnega premoženja pa na podlagi sklepa upravnega odbora kluba.

VI. JAVNOST DELA IN OBVEŠČANJE

38. člen

Delo kluba in njenih organov je javno.

39. člen

Klub obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

Ožjo javnost obvešča:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov vsem članom zbora članov kluba,

 • s tem, da so zapisniki vseh organov kluba dostopni vsem članom kluba,

 • z drugimi sredstvi obveščanja.

Širšo javnost obvešča:

 • preko spletne strani kluba ali Občine Cerknica,

 • s tem, da so seje organov Kluba javne in da se nanje vabijo novinarji ter druge osebe, ki izkažejo tak interes,

 • preko drugih sredstev javnega obveščanja.

40. člen

Člani kluba imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju kluba ter o drugih vprašanjih, ki so pomembna za to dejavnost.

41. člen

Za uresničevanje obveščanja za zagotovitev javnosti dela sta odgovorna predsednik in tajnik kluba.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

42. člen

Sklep o prenehanju kluba sprejme zbor članov kluba z dvotretjinska večino prisotnih članov.

Klub preneha z delom tudi z odločbo pristojnega upravnega organa.

43. člen

Ta Statut začne veljati takoj po sprejetju. Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati Statut Košarkarskega kluba Cerknica z dne 28.3.2008 z dopolnitvami.

Predsednik

Košarkarskega kluba Cerknica

Marko RUPAR